Η B΄ Γυμνασίου  Ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τον αρχαίο ελληνικό λόγο και να μπορούν να:

 • αναγνωρίζουν μέσα σε ένα κείμενο: τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της γ’ κλίσης τους ρηματικούς τύπους της οριστικής των βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή τους ρηματικούς τύπους της υποτακτικής και της προστακτικής των βαρύτονων ρημάτων και στις δύο φωνές, ενεργητική και μέση τους τύπους της ερωτηματικής, αναφορικής και αόριστης αντωνυμίας και τη σημασιολογική τους διάκριση παρά τις μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ τους (ερωτηματική, αόριστη) ή με άλλα μέρη του λόγου (αναφορικές αντωνυμίες, άρθρα, ειδικός σύνδεσμος ὃτι)
 • διαπιστώσουν πώς σχηματίζονται οι λέξεις της αρχαίας ελληνικής μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης, καθώς και ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό επίπεδο της α.ε. και της νέας ελληνικής γλώσσας.
 • κατανοήσουν τη συντακτική λειτουργία του αντικειμένου και να διακρίνουν το άμεσο και το έμμεσο,
 • προσεγγίσουν τη δομή του αρχαίαου ελληνικού λόγου σε πιο σύνθετες μορφές (το απαρέμφατο ως ρήμα και ως όνομα, ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία και της μετοχής ως ρήμα και ως όνομα, απλή αναφορά στα είδη της, εξοικείωση με την έννοια της επιθετικής μετοχής).
 • προσδιορίσουν τη συντακτική λειτουργία των προσδιορισμών και να εξοικειωθούν με τους ονοματικούς προσδιορισμούς και ιδιαίτερα με τους επιθετικούς.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα της Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν μέσω των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου -μεταξύ άλλων- τα εξής:

 • να αναγνωρίζουν τη δομή μιας παραγράφου και τις τεχνικές ανάπτυξής της
 • τις συνδετικές λέξεις που συνέχουν εκτενέστερα κείμενα
 • να διακρίνουν τη βασική από τις δευτερεύουσες πληροφορίες σε ένα κείμενο
 • να εντοπίζουν τις λέξεις-κλειδιά και να αποδίδουν με τίτλο το θέμα του κειμένου
 • να απεικονίζουν διαγραμματικά τη δομή ποικίλων κειμένων
 • να προχωρούν στη διαδικασία της περίληψης ενός κειμένου με τη χρήση πλαγιότιτλων στις παραγράφους
 • να συσχετίζουν τα δομικά συστατικά του κειμένου με το κειμενικό είδος και τις περιστάσεις επικοινωνίας
 • να αντιληφθούν τη λειτουργία του υποκειµένου στην πρόταση και να συνειδητοποιήσουν τις διάφορες µορφές του υποκειµένου (ουσιαστικό, αντωνυµία, πρόταση)
 • να προχωρούν στη σύνθεση µε αχώριστα µόρια, λόγια και µη
 • να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών επιλογών τους στη διαμόρφωση του κατάλληλου επικοινωνιακά ύφους να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που προβάλλονται σε ένα κείμενο
 • να αναγνωρίζουν τα κειμενικά είδη της περιγραφής, της αφήγησης και της επιχειρηματολογίας

Επιπλέον, θα διδαχθούν τα εξής γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: παρεπόμενα του ρήματος (διαθέσεις, φωνές, εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα), ενεργητική και παθητική σύνταξη, προσωπική και απρόσωπη σύνταξη, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, αντωνυμίες, παραθετικά επιθέτων, σύγκριση, σχηματισμός λέξεων με σύνθεση, ετυμολογικά συγγενείς λέξεις.

Όλα τα παραπάνω, οι καθηγητές θα έχουν την ευχέρεια να τα πραγματευτούν μέσα από ενότητες που αφορούν τα ταξίδια, την οικογένεια, την φιλία, το σχολείο, την εργασία, την ενημέρωση και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

 • Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάλυση εννοιών που αναφέρθηκαν στη διδακτέα ύλη της Α Γυμνασίου, καθώς και η εισαγωγή νέων εννοιών. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:
 • η επανάληψη βασικών εννοιών Α Γυμνασίου (αρνητικοί αριθμοί) και πράξεις με αυτούς,
 • οι ιδιότητες δυνάμεων,
 • η εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες αλγεβρικής μοντελοποίησης, κατανόηση αυτών, κατανόηση αναγωγής ομοίων όρων, απλοποίησης αλγεβρικών παραστάσεων,
 • ο χωρισμός γνωστών-αγνώστων στη διαδικασία επίλυσης εξισώσεων και προβλήματα,
 • η έννοια τετραγωνικής ρίζας και άρρητων αριθμών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της συνάρτησης, καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • τα προβλήματα που μοντελοποιούνται μέσω γραφικών συναρτήσεων, γραφική επίλυση ανισώσεων,
 • η συμπλήρωση εννοιών στατιστικής, που έχουν διδαχθεί οι μαθητές από το δημοτικό,
 • οι τύποι υπολογισμού των εμβαδών γεωμετρικών σχημάτων και μετατροπές μονάδων,
 • η χρήση πυθαγορείου θεωρήματος,
 • η εισαγωγή τριγωνομετρικών αριθμών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η εισαγωγή επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας στον κύκλο (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο), καθώς και τύποι υπολογισμού μήκους και εμβαδού αυτού ,

τα στοιχεία και εμβαδόν κυλίνδρου,  πυραμίδας, σφαίρας.

Με τη διδασκαλία της φυσικής στη B γυμνασίου γίνεται μια προσπάθεια ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τα πρώτα μεγέθη της φυσικής και να γίνει η εισαγωγή του τόσο στο Μηχανικό κομμάτι της όσο και στο Ενεργειακό κομμάτι της. Οι μαθητές  κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων επιδιώκεται:

 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά μεγέθη όπως μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση.
 • Να καταλάβουν τις διαφορές των κινήσεων και τους 3 νόμους του Νεύτωνα.
 • Να έρθουν σε επαφή με το ενεργειακό κομμάτι της φυσικής.
 • Να μπορούν να συνδέσουν όλα τα μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους.
 • Να μπορούν να λύνουν άμεσα ασκήσεις, τόσο θεωρητικές όσο και εμπέδωσης καθώς και πιο σύνθετα προβλήματα.

Στην Β’ Γυμνασίου γίνεται η εισαγωγή των μαθητών στον συναρπαστικό κόσμο της χημείας και της αντίληψης του από τι αποτελείται ο κόσμος που μας περιβάλει. Οι μαθητές  κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων είναι σε θέση:

 • Να ξεχωρίζουν τις καταστάσεις και τις ιδιότητες της Ύλης καθώς και με ποιες διεργασίες συνδέονται μεταξύ τους.
 • Να γνωρίζουν πως λειτουργεί το νερό, τόσο μέσω της χημικής σύστασής του καθώς και ως διαλύτης και να ξεχωρίζουν τι είναι μείγμα και τι διάλυμα.
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν πως λειτουργεί η περιεκτικότητα καθώς και το πώς να λύνουν σύντομα και περιεκτικά ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο.
 • Να καταλάβουν τι είναι το άτομο και τι μόριο, και ποιες είναι οι διαφορές τους καθώς και το πώς ξεχωρίζουμε τα Ιόντα.
 • Να κατανοήσουν τι είναι μια χημική εξίσωση και να μπορούν να λύνουν ασκήσεις με αυτές.
 • Να γνωρίζουν τη σύσταση του Ατμοσφαιρικού Αέρα, από ποια σωματίδια και ενώσεις αποτελείται καθώς και πως αυτά λειτουργούν, αλλά και πως ο αέρας ρυπαίνεται και τι είναι ρύποι.
 • Εν συντομία να καταλάβει τις κατηγορίες έδαφος και υπέδαφος καθώς και πως αυτό μολύνεται.

Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €

Έκθεση & Λογοτεχνία

1/ ώρες

Μαθηματικά

3/ ώρες

Φυσική

1/ ώρες

Χημεία

1/ ώρες

Αρχαία

1/ ώρες

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €

Κάνε την εγγραφή σου μέχρι τις 15 Ιουνίου στο Χειμερινό πρόγραμμα και παρακολούθησε ΔΩΡΕΑΝ τον θερινό κύκλο μαθημάτων!

 Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, βρείτε εδώ αναλυτικά τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις ώρες των μαθημάτων που θα επιλέξετε.

Τα μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου για τη θερινή περίοδο της σχολικής χρονιάς 2022-2023 έχουν διάρκεια από τις 16 Ιουνίου έως τις 07 Ιουλίου 2022.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.