Υποτροφίες από το ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.
Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Υποψήφιος Διδάκτορας
3. Θέμα διδακτορικής διατριβής σχετικό με συλλογή,
ταξινομική αναγνώριση και χαρακτηρισμό φυτών
4. Τρεις ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια
5. Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στη συλλογή από φυσικούς πληθυσμούς φυτών της ελληνικής
βιοποικιλότητας
6. Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

Αίτηση
Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Πηγή: workenter.gr