Το νέο εξεταστικό σύστημα για την είσοδο σε ΑΕΙ & ΤΕΙ

Αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με το νέο Λύκειο και το τρόπο πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσίασε η εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγής την τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που προκύπτουν:

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και

β) κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

– Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στην σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

– Έκαστος μαθητής επιλέγει μια Ομάδα Μαθητών Προσανατολισμού υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

– Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται έπειτα από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου τμήματος προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου έκαστου έτους.

– Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσμετράται και ο βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΠΒΑ).

– Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α΄ και της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μια μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α΄ Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ Λυκείου 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9.

– Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια 2 αποτελεί τον ΒΠΑ (μέχρι τρίτο δεκαδικό στοιχείο).

– Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Σε περίπτωση που βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μια μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται, αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

– Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μια το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

Η ΕΞΙΣΩΣΗ που μας βάζει στο πανεπιστήμιο

Παρουσίαζονται πίνακες και σχόλια με ενδεικτικά παραδείγματα ανά επιστημονικό πεδίο που αφορούν τον νέο τρόπο πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, συνυπολογίζοντας τις επιδόσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ                                                                Βαθμός                         Προσαρμοσμένος Βαθμός

Βαθμός Προαγωγής Α΄ Λυκείου                          17                                               17

Βαθμός Προαγωγής Β΄ Λυκείου                          18                                               17

Βαθμός Προαγωγής Γ΄ Λυκείου                          19                                                17

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                            Βαθμός                                Μ.Ο. 4 μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία                 15                                                16

Αρχαία Ελληνικά                                                     14

Ιστορία                                                                     17

Λατινικά                                                                   18

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΒΠΑ)    (17χ0,4 + 17χ0,7 + 17χ0,9) / 2 = 17

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ                  15 + 14 + 17 + 18 + 17 = 81

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ                                                                 Βαθμός                   Προσαρμοσμένος Βαθμός

Βαθμός Προαγωγής Α΄ Λυκείου                          16                                           17

Βαθμός Προαγωγής Β΄ Λυκείου                          17                                           18

Βαθμός Προαγωγής Γ΄ Λυκείου                          17                                           18

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                            Βαθμός                       Μ.Ο. 4 μαθημάτων

Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία                 18                                      18,688

Φυσική                                                                     18,25

Χημεία                                                                       19

Βιολογία                                                                    19,5

ΒΠΑ                                                             (17χ0,4 + 18χ0,7 + 18χ0,9) / 2 = 17,8

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ     18 + 18,25 + 19 + 19,5 + 17,8 = 92,55

Πηγή: ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ