Πότε γίνεται αναβαθμολόγηση στα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεωνγίνεται αυτομάτως, αν προκύψει ανάγκη και δεν χρειάζεται, ούτε προβλέπεται, αίτηση ή άλλη παρέμβαση του υποψηφίου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος, η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου.
– Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).
– Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογητών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε το γραπτό δοκίμιο δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).