Πρυτάνεις σε Κεραμέως: Καθορισμός εισακτέων σε συνεργασία με τα ΑΕΙ – Αλλαγές και στις μετεγγραφές

Δέσμη προτάσεων που άπτονται της ανώτατης εκπαίδευσης – οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στον
αριθμό εισακτέων στα ΑΕΙ και τις μετεγγραφές φοιτητών – έθεσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπόψιν
της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.
Κατά τη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε των ΑΕΙ – παρουσία της Νίκης
Κεραμέως – οι εκπρόσωποι των ελληνικών πανεπιστημίων αναφέρθηκαν σε όλα τα μείζονα
ζητήματα που αφορούν στα ΑΕΙ, όπως το θέμα της χρηματοδότησης, τις προσλήψεις προσωπικού και την
ανάπτυξη ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών.

Εισακτέοι και μετεγγραφές
Οι πρυτάνεις αναφέρθηκε ακόμη και στο θέμα του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ, σημειώνοντας ότι «η
πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του αριθμού των εισακτέων επισωρεύει τεράστιες
δυσκολίες στα Ιδρύματα».
Γι’ αυτό, προσθέτουν, «προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων να καθορίζεται σε συνεργασία με τα
Πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια».
Αναφορικά με τις μετεγγραφές, προτείνουν επίσης, την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου με βάσει
αυτά τα δεδομένα.

Αναλυτικά οι προτάσεις των πρυτάνεων

Σε ότι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της
διοικητικής ανεξαρτησίας και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας σε όλες τις ακαδημαϊκές και
διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Η σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με το
Κράτος, όπου περιγράφονται στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης και οι απαιτούμενοι πόροι για τη
λειτουργία τους, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από τον κρατικό
προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ
από τον τακτικό προϋπολογισμό το 2019 είναι μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το 2012, ενώ
απαιτείται αύξηση κατ’ ελάχιστο 30% για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών.
Αν και την τελευταία 5ετία έχουν δοθεί στα Πανεπιστήμια 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, δεν
υπήρχε ενίσχυση των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού. Η απώλεια θέσεων προσωπικού την ίδια
χρονική περίοδο λόγω συνταξιοδότησης και μόνο υπερβαίνει τον αριθμό αυτό. Απαιτείται η απόδοση
νέων θέσεων για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων σε τακτική βάση.

Κρίσιμη κρίνεται επίσης η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των
διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημιών. Επισημαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια έχουν υποβάλει
νέους οργανισμούς πάνω από μία φορά την τελευταία δεκαετία, ενώ η διαδικασία έγκρισης τους
παραμένει παγωμένη. Η ολοκλήρωση έγκρισης οργανισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία της κινητικότητας.

Τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου ζητούν τη ανάπτυξη ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών με τις βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης υποδομών και πόρων. Πρέπει
να δοθεί στα Ιδρύματα η δυνατότητα ανάπτυξης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, χωρίς την εμπλοκή του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, παροχή εξ’ αποστάσεως
προγραμμάτων σπουδών χωρίς τη συνεργασία με το ΕΑΠ. Προτείνεται επίσης και η θεσμοθέτηση της

δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων εν μέρει σε ξένη γλώσσα για φοιτητές Πανεπιστημίων χωρών
της Ε. Ε., ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus και η
συμμετοχή των Πανεπιστημίων στο εγχείρημα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για τη
δημιουργία του Πανεπιστημίου της Ευρώπης

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι απαραίτητη η ουσιαστική απλοποίηση
της διαδικασίας διαχείρισής τους, αποδίδοντας μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στα Πανεπιστήμια,
καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο δυσχεραίνει την αποτελεσματική υλοποίησή τους.
Για την ενίσχυση των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προτείνεται να
απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώριση ξενόγλωσσου προπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αποδοχή
φοιτητή/τριας σε ΠΜΣ ή/και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου, η οποία
γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία θέτει το Τμήμα ή/και η Σύγκλητος. Αυτό δεν επηρεάζει το
πλαίσιο αναγνώρισης πτυχίων για οποιαδήποτε επαγγελματικά δικαιώματα.
Η πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του αριθμού των εισακτέων επισωρεύει
τεράστιες δυσκολίες στα Ιδρύματα, γι’ αυτό προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων να καθορίζεται σε
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια. Προτείνεται η
αναθεώρηση του πλαισίου των μετεγγραφών με βάση τα νέα αυτά δεδομένα.
Για την παροχή σίτισης και στέγασης στους φοιτητές, διατυπώνεται η πάγια θέση ότι η Ελληνική
Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αυτών των αναγκών φοιτητικής μέριμνας για όλα τα Ελληνικά
Πανεπιστήμια. Είναι σαφές ότι χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και
σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αυξηθεί το
ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Τα Πανεπιστήμια στηρίζουν τις προσπάθειες αναβάθμισης και ενίσχυσης της ΑΔΙΠ. Για την
ουσιαστική στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης είναι απαραίτητη η πρόσθετη
στοχευμένη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για την ενίσχυση του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου διαχειριστικού πλαισίου λειτουργίας της έρευνας.
Θεωρούμε θετική την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και το Υπουργείο Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή και επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η
θέσπιση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης της διαχείρισης των
κονδυλίων των ερευνητικών έργων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της
γραφειοκρατίας. –
Απαιτείται η ανάκληση της ΚΥΑ 81347/Β9/Φ11/43/22.5.2019 για την χρηματοδότηση –
δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό
Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την πλήρη αλλά μη
αποκλειστική απασχόληση των Πανεπιστημιακών Ιατρών οι οποίοι εργάζονται σε Πανεπιστημιακές
Κλινικές ή Εργαστήρια που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ. – Προτείνεται η άμεση
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε
σχέση με πρόγραμμα Εργάνη και την ασφάλιση των ασκούμενων, καθώς και με τη χρηματοδότησή
τους (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ).

Πηγή: in.gr