Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόζεται στο σύνολο των Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
– Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών
της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά», η οποία πραγματοποιείται εντός
του ωρολόγιου προγράμματος με τη μορφή της
συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στον χώρο της τάξης και έχει ως στόχο την ενίσχυση
του γλωσσικού και αριθμητικού τους γραμματισμού.
– Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα
οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής τους.
– Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των
μαθητών και του κλίματος στην σχολική κοινότητα.
– Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
– Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ των σχολείων σε κοινές δράσεις.
– Δικτύωση των σχολείων μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία
των σχολείων μεταξύ τους αλλά και των σχολείων με υποστηρικτικές δομές της περιοχής τους.
– Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και των ψυχολόγων από
ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές.

Πηγή: minedu.gov.gr